AUDITORSKÉ SLUŽBY

Audit účetní závěrky a výroční zprávy

SAUL AUDIT s.r.o.
se zabývá především auditem řádné, mimořádné, mezitímní účetní závěrky, výroční zprávy, konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy u těchto malých a středních firem (subjektů) :


 • obchodní společnosti (především akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným)
 • družstva
 • státní podniky
 • příspěvkové organizace
Malou či střední obchodní společností je společnost, která splňuje přibližně tato základní kritéria – počet zaměstnanců je cca do 250 zaměstnanců, obrat je menší než 50 mil. EUR, tj. cca 1,2 miliardy Kč nebo celková bilance je menší než 43 mil. EUR, tj. cca 1 miliardy Kč. 
 
SAUL CONSULTING, s.r.o. se zabývá především poradenstvím.
 
 
 
Audit

Audit je určen především klientům, kterým vyplývá povinnost ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy ze zákona, tj. především zákona o účetnictví, obchodního zákoníku apod. (tzv. povinný audit nebo  statutární audit). Audit provádíme také i na vyžádání klienta, i když tato povinnost nevyplývá ze zákonných norem.


Obsah auditu

Audit účetní závěrky zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Audit výroční zprávy zahrnuje ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou.


Výsledek auditu

Výsledkem auditu účetní závěrky je zpráva auditora. V této zprávě auditor vyjádří svůj názor na to, zda účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti včetně nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za auditované období v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výsledkem auditu výroční zprávy je zpráva auditora. V této zprávě auditor vyjádří svůj názor, zda jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

 
 
Dopis určený vedení společnosti

Po skončení auditu bývá zpracován dopis určený vedení společnosti, tzv. manažerský dopis. Dopis obsahuje vybrané skutečnosti, ke kterým se auditor chce vyjádřit, a které neovlivňují výrok auditora uvedený ve zprávě auditora. Tento manažerský dopis je určen výhradně pro interní potřeby klienta.

........................................................................................................................................................
 
 
Mezinárodní účetní standardy (IFRS/IAS)
 
Pracovníci SAUL AUDIT mají potřebné kontinuálně rozvíjené profesní vzdělání a zkušenosti v oblasti aplikace Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS/IAS). Na základě těchto skutečností provádíme rovněž poradenství týkající se
 • definování základních rozdílů mezi ČUS a IFRS/IAS přímo u klienta
 • zpracování postupů, které budou zajišťovat zpracování účetní závěrky (výkazů včetně přílohy) podle IFRS/IAS
 • zpracování a navržení postupů vedoucí k sestavení převodového můstku pro stanovení bilančních a výsledkových hodnot z účetních výkazů sestavených dle Českých účetních standardů (ČÚS) na účetní výkazy dle pravidel a zásad IFRS/IAS
 • navržení postupů ve vazbě na možnosti klienta a ve vazbě na používané účetní programy umožňující zachytit v účetnictví vedeném dle ČÚS i hodnoty vycházející z pravidel a zásad IFRS/IAS
 • audit účetní závěrky sestavené dle pravidel a zásad IFRS/IAS
.........................................................................................................................................
 
 
Due diligence
 
Tato služba je určena všem subjektům, kteří realizují své podnikatelské záměry formou akvizicí, tj. např. nákupem podniků, jejich části či přímo nákupem podílu již existující obchodní společnosti a tyto subjekty nemají dostatek objektivních informací. 
 
Aby podnikatelské subjekty získaly dostatek nezávislých informací ohledně předmětu uvažované akvizice, poskytujeme služby Due diligence.Veškeré získané informace slouží subjektům k potvrzení či vyvrácení záměru realizovat zamýšlenou akvizici, slouží jako interní podklad k cenovým jednáním či jiným strategickým rozhodnutím. Due diligence se obvykle provádí samostatně v oblasti účetní, ekonomické, daňové a právní. Právní Due diligence realizují naši smluvní právní kanceláře, které v této oblasti s námi spolupracují.  
 
Díky bohatým a dlouholetým zkušenostem v této činnosti je vysoká záruka kvalitního výsledku due diligence. .........................................................................................................................................
 
Forenzní služby
 
Forenzní služby spočívají především ve službách:
 •  Vyšetřování
 •  Řízení rizik podvodů
Tyto služby jsou určeny každému subjektu, který potřebuje provést nezávislé vyšetřování ohledně vymezené oblasti či se obává rizika podvodů v rámci svých činností a svého prostředí. 
 
Forenzní služby spočívají např. v analýze vnitřních kontrolních mechanismů zaměřených proti podvodům a doporučení vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti. Nebo v analýze podnikatelských, provozních a finančních rizik včetně navržení opatření, jak rizika minimalizovat apod. 
 
Vlastní zadání přichází ze strany zadavatele (klienta), po analýze předložených dokumentů a provedení ústních pohovorů se zainteresovanými osobami následuje vypracování zprávy včetně popsání zjištěného stavu věcí a návrhu opatření směřujících do budoucnosti. Mlčenlivost auditora je upravena legislativní úpravou platnou v České republice, což poskytuje základ důvěry mezi klientem a naší společnosti. 
..........................................................................................................................................
Audit (ověřování) splnění podmínek pro poskytování zvýšených dotací školám ve smyslu § 6 odst. 5. zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým zařízením

Provádíme ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření s ohledem na zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve smyslu § 6 odst. 5. zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým zařízením.

Výsledkem je zpráva auditora, která je vyžadována zákonnými předpisy. Tuto zprávu předkládá příjemce dotace příslušným orgánům.

.........................................................................................................................................
 
Ověření reportingových balíčků

Provádíme ověřování tzv. vnitropodnikových výkazů a přehledů, které se většinou zpracovávají v rámci zahraničních a tuzemských podnikatelských seskupení. Ověření se provádí v termínech podle potřeb a požadavků klienta, např. měsíčně, čtvrtletně či ročně.
 

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM