SMLUVNÍ A CENOVÉ PODMÍNKY

Auditorské služby

Na základě dohody mezi klientem a SAUL AUDIT s.r.o.se uzavře v písemné podobě smlouva o poskytování auditorských služeb.
 
Standardním předmětem této smlouvy je ověření (audit) účetní závěrky a výroční zprávy klienta a vydání písemné Zprávy auditora o tomto ověření, a to ve smyslu a rozsahu příslušných právních předpisů Zákona o účetnictví (563/1991 Sb.) v platném znění a Zákona o auditorech (93/2009 Sb.) v platném znění.

Odměna za auditorskou činnost (službu) je stanovena dohodou. Ve většině případů je odměna stanovena pevnou částkou v závislosti na předpokládaném rozsahu prací (u zakázek menšího rozsahu je cena v řádech desítek tis. Kč, u větších zakázek v řádech stovek tis. Kč). Paušální odměna je vždy dohodnuta v takové výši, aby auditorské služby byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě tak, jak to vyžadují právní předpisy a vnitřní pracovní postupy společnosti SAUL AUDIT s.r.o.

V případě, že cena není dohodnuta jako pevná paušální cena, lze s klientem dohodnout cenu stanovenou na základě hodinových sazeb. Naše používané hodinové sazby pro běžné standardní auditorské služby jsou:

Vedoucí auditor
 2.500 – 4.000 Kč / hodinu
Auditor
 1.500 – 2.000 Kč / hodinu
Asistent auditora
 1.000 – 1.500 Kč / hodinu


Před zahájením prací obvykle vyžadujeme zálohovou platbu ve výši 30-50% ze sjednané odměny.

........................................................................................................................................................
Daňové služby, účetní služby

Na základě dohody mezi naší společností a klientem je uzavřena smlouva v písemné podobě o poskytování daňových a účetních služeb. Mezi klientem lze sjednat za provedené služby paušální odměnu či odměnu počítat podle skutečného počtu vykázaných hodin práce.
 
Naše používané hodinové sazby pro běžné standardní daňové a účetní služby jsou:

Auditor
2.500 – 4.000 Kč / hodinu
Daňový poradce
  1.500 – 2.500 Kč / hodinu
Pomocná účetní
    600 – 1.200 Kč / hodinu
Hlavní účetní
1.000 – 1.500 Kč / hodinu


Výše uvedené ceny jsou stanoveny dohodou a jsou uvedeny bez DPH, k výše uvedeným cenám se připočte DPH podle platného zákona o DPH.
 
Společnost je řádně pojištěna na odpovědnost za škodu z profesní činnosti.
.........................................................................................................................................................
 
Poradenství - informační systémy, ekonomické analýzy, poradenství v oblasti akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí

Ceny ostatních nabízených služeb jsou závislé na rozsahu požadavků, složitosti dané problematiky a jsou navrženy, případně upřesněny při osobním jednání s klientem.
 
 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM