AKTUALITY

Pozor, v roce 2018 bude opět změna vyhlášky 500/2002 Sb.


Pozor, je připravována novelizace prováděcích vyhlášek pro rok 2018 včetně vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele. Nyní se čeká na projednání pracovní komisí Legislativní rady vlády a je otázkou, kdy bude novelizace účinná. Je jisté, že novelizace vyhlášky 500/2002 Sb. bude. Novelizace není zásadní, ale může způsobit řadu problémů. Proto doporučuji sledovat legislativní osud této připravené novelizace. Kromě upřesnění vybraných věcí je nutné zmínit také to, že výkazy doznají určitých změn. Jednak změny v názvosloví, dále změny ve sloučení položek a případně jejich přidání. Dále bude možno časové rozlišení v aktivech či pasivech vykazovat v nových položkách písmena C či po staru v písmenu D.

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Pozor, ano, i Vy máte povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku


Řada obchodních společností na výše uvedené sdělení odpoví, nás se to netýká. Možná mají pravdu, možná ne. Každopádně novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2016 stanovila nová pravidla pro společnosti, které mají povinnost konsolidovat. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou.

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


KATASTROFA – novinky – struktura výkazů a metodika účtování od 1. 1. 2016


Od 1. 1. 2016 vstoupily v účinnost novely zákonů č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. Tato novela zásadním způsobem překopala letitou praxi při sestavování výkazů účetní jednotky, zažité uspořádání výkazů. S určitým nadhledem je to katastrofa zejména pro účetní, které budou muset zcela nově nahlížet na sestavované výkazy. O smyslu změn si myslím své, žádné větší či přesnější informace z výkazů nově neplynou, pouze se stávají nepřehlednějšími. A i to je možná účel.

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


KATASTROFA – novinky – nové výkazy od 1. ledna 2016


Legislativa Od 1. 1. 2016 vstoupily v účinnost novely zákonů č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. Tato novela zásadním způsobem překopala letitou praxi při sestavování výkazů účetní jednotky, zažité uspořádání výkazů. S určitým nadhledem je to katastrofa zejména pro účetní, které budou muset zcela nově nahlížet na sestavované výkazy. O smyslu změn si myslím své, žádné větší či přesnější informace z výkazů nově neplynou, pouze se stávají nepřehlednějšími. A i to je možná účel.

Do roku 2015 bylo možno sestavovat výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Nově se rozlišují výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zkráceném rozsahu, přičemž rozvaha ve zkráceném rozsahu má dva formáty. Některé účetní jednotky podléhají nově povinnosti zpracovávat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Pro určení, jaké výkazy má účetní jednotky použít, je zásadní určení faktorů, viz dále v textu.

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Rezervní fond, co s ním – od 1. 1. 2015 ?


Zákon o korporacích stanoví, že kapitálové společnosti vzniklé před rokem 2014 se mohou rozhodnout, zdali se podřídí tomuto zákonu jako celku či nikoliv. Tato skutečnost je zapsána v obchodním rejstříku jako ostatní skutečnost.

V případě, že se společnost podřizuje nové právní úpravě, musí současně upravit své příslušné dokumenty, např. stanovy či společenskou smlouvu. Při té příležitosti je by se měla společnost rozhodnout, zda vytvořený rezervní fond bude zachován či zrušen.

V případě, že rezervní fond bude zachován, problematika rezervního fondu bude nově právně upravena v upravených dokumentech a není zde žádný problém.

V případě zrušení nastávají se zrušením různé otázky – kdy a jak zrušit rezervní fond, platí se nějaké daně v případě výplaty prostředků rezervního fondu apod.

Daňový pohled

Daňový osud je v celku jasný, je upraven zákonem o dani z příjmu a v praxi jsou postupy při zdaňování výplaty prostředků mimo společnost z rezervního fondu konzistentně aplikovány.

Právní a účetní pohled

Z hlediska účetního a právního pohledu jsou v této oblasti aplikovány různé varianty, které nejsou podle našeho názoru vždy zcela správné.

V praxi lze vidět často takový postup, že se společnosti podřídí nové právní úpravě (zákonu o korporacích), změní se stanovy či společenská smlouva a to tak, že již v těchto dokumentech není žádná zmínka o rezervním fondu a tím se společnosti domnívají, že celá „agenda“ ohledně rezervního fondu je hotová.

Zastáváme, názor, že pouhá změna a vypuštění pasáží o rezervním fondu je sice právně dostačující k jeho „zrušení“, ale není zcela dostačující k tomu, aby byl rezervní fond zrušen a „někam převeden“.

Zdroje rezervního fondu vytvořené v minulosti mohou být převedeny např. na účet nerozděleného zisku minulých let nebo vyplaceny společníkům, ale pouze na základě rozhodnutí valná hromady.


Rok 2014 - převodní ceny - problém?


Problematika stanovení a doložení převodních cen je v České republice letitá. Není to nová věc. V roce 2013 se o této problematice začalo více hovořit a to především v souvislosti s vytvořením Specializovaného finančního úřadu s celostátní působností (tento úřad se má zabývat kontrolní činností vybraných subjektů a měl by rovněž více kontrovat transakce se spojenými osobami). Problematika převodních cen se ale týká většiny běžných společností, nikoliv pouze těch “velkých“ společností.

Ministerstvo financí České republiky připravuje změny ohledně příloh k daňovému přiznání k dani z přijmu a předpokládá se, že se tyto změny budou týkat již daňového přiznání za rok 2014. Nově by měla být součástí přiznání příloha, kterou budou muset podávat společnosti splňující jedno z kritérií - aktiva větší než 40 mil. korun, obrat větší než 80 mil. korun či počet zaměstnanců vyšší než 50. Tato příloha by měla správci daně poskytnout detailní informace o provedených transakcí se spojenými osobami v daném období včetně názvu osoby, sídla, typu transakce, objemu v tis. Kč, přehledu stavu pohledávek a závazků. Konečný termín a znění přílohy k přiznání ještě není znám, vše je v procesu.

Problematika převodních (transférových cen) se začíná démonizovat, vytváří se dojem, že společnost musí mít vytvořenou dokumentaci k převodním cenám, musí mít znalecké posudky, případně že správce daně všechny transakce zpochybní a jediným řešením je oslovit o pomoc specialistu (např. daňového poradce, auditora či specialistu na transferové ceny), který vše za společnost „vyřeší“.

Z našich poznatků se domníváme, že každá normálně fungující společnost si je vědoma toho, že důkazní břemeno je vždy na straně poplatníka, a že v případně nedoložení správnosti převodních cen nese společnost veškeré důsledky z této skutečnosti a že primárně sama společnost musí rozumět problematice převodních cen. Jistě je vhodné mít zpracovanou dokumentaci, jistě je vhodné mít ve složitějších případech posudky či oslovit odborníka, ale prosíme vždy s rozumem. ..................................................

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Zdravotní pojišťovny - změny v dani příjmů od 2014


V České republice působí v roce 2014 pouze 7 zdravotních pojišťoven. SAUL AUDIT nyní provádí audit u jedné z nich (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda) a dlouholeté zkušenosti z auditu zdravotních pojišťoven dělají ze SAUL AUDIT specialistu na daný segment. S určitou nadsázkou lze říci, že SAUL AUDIT má na trhu zdravotních pojišťoven cca 15% podíl. Proto vznikl i tento malý článek, leč je určen úzkému okruhu čtenářů.

Není tajemstvím, že zdravotní pojišťovny realizují svoje činnosti, především provádění veřejného zdravotního pojištění v prostředí, které je dlouhodobě velmi nestabilní a mnohdy velmi nejasné. Za jednu z nejasných oblastí považujeme některá ustanovení zákona o dani z příjmu. Podle našich dostupných informací existují či existovaly různé názory na zdanění „vybraných“ příjmů pojišťoven či na uplatnění položek snižující základ daně.

Od 1. ledna 2014 platí opět novelizovaný zákon o daních z příjmů..........

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Kapitalizace půjček (úvěrů) - rok 2013


V praxi dochází velmi často k situacím, kdy společník či společníci poskytli své „Společnosti“ s ručením omezeným půjčku či úvěr a to na základě smlouvy o půjčce, resp. smlouvy o úvěru. Společník Společnosti s ručením omezeným může být jak fyzická, tak právnická osoba......

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Zkreslování výsledků !


V březnu roku 2012 vyšel článek v Hospodářských novinách. Potvrzuje se pouze to, co je obecně známo. Článek uvádíme níže s tím, že právě i naše auditorská práce má sloužit k tomu, aby takovéto postupy vedoucí ke zkreslování výsledků byly odhaleny a nedoházelo k nim a aby účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví.

Proto doporučujeme, aby auditorské služby využívaly účetní jednotky i pro nepovinné audity.

Celý článek je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Správní delikty podle zákona o účetnictví


Problematika je vcelku přehledně popsaná v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, §§ 37 až 37ab. Správní delikt může způsobit účetní jednotky, která není podnikatelem (pak se jedná o přestupek) či správní delikt způsobí ostatní účetní jednotky (např. právnické osoby apod.) V další části se budeme detailněji zabývat správními delikty účetních jednotek - podnikatelů ......

Celý článek ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Novela zákona o DPH - účinnost od 1.4.2011 !!!!


Od 1.4.2011 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. (novela, viz zákon č. 47/2011 Sb., 119 bodů, 7 přechodných ustanovení). Kromě „novinek“ v DPH novela přinesla i řadu dalších otázek, které vyplývají z uplatňování této novely v praxi. Např. vzniká otázka, jak postupovat při účtování o daňových dokladech ve vazbě na uplatňování DPH na vstupu až v momentě držení daňového dokladu apod.).

Novela je významná a natolik rozsáhlá, že vyžaduje detailní pročtení a podle činností daňového subjektu se musí usoudit, v jakých částech se novela dotýká činností konkrétního daňového subjektu. Doporučujeme se detailně věnovat této novele!!!

Celý článek ohledně této novely zákona DPH je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Nový zákon o AUDITORECH - účinnost od 14.4.2009 !!!!


Nový zákon o auditorech vstoupil v účinnost dne 14.4.2009. Zákon je výsledkem implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Nový zákon v porovnání s minulým zákonem přináší řadu zásaních změn.

Mezi novinky jednoznačně patří zřízení Rady pro veřejný dohled nad auditem, vymezení subjektů veřejného zájmu (subjektem veřejného zájmu jsou společnosti, jejichž cenné papíry jsou kótované v EU, dále některé finanční instituce, zdravotní pojišťovny a jiné subjekty vyjmenované v zákoně, včetně obchodních společností a družstev s více než 4 000 zaměstnanci), definování nových poviností pro auditory a subjekty veřejného zájmu (např. auditor provádějící audit subjektu veřejného zájmu musí zveřejnit do 3 měsíců svého účetního období výroční zprávu o průhlednosti obsahující údaje stanovené zákonem, klíčový auditorský partner subjektu veřejného zájmu musí být vystřídán nejpozději do 7 let od zahájení provádění povinného auditu a může opět provádět auditorskou činnost v tomto subjektu nejdříve po uplynutí 2 let apod.).

Statutární auditoři a auditorské společnosti podléhají přísnějšímu systému kontroly kvality organizovanému a řízenému Komorou auditorů ČR. Kontrola kvality musí být u každého auditora provedena nejméně jednou za 6 let, u auditorů provádějících auditorskou činnost u subjektů veřejného zájmu jednou za 3 roky.

Nesporně další významnou změnou je také změna mlčenlivosti auditora (např. v zákoně jsou vyjmenovány případy, kdy k porušení mlčenlivosti nedochází, např. poskytnutí určitých informací ČNB, poskytnutí informací novému auditorovi nebo auditorovi skupiny, poskytnutí informací Radě pro veřejný dohled, poskytnutí informací příslušným orgánům činným v trestním řízením o skutečnostech svědčících o možném spáchání trestných činů úplatkářství atd.)

Novinkou je rovněž to, že statutární auditor musí být schválen nejvyšším orgánem účetní jednotky a odstoupení od smlouvy o povinném auditu musí být oznámeno Radě pro veřejný dohled.


Celý zákon je ke stažení viz sekce - KE STAŽENÍ.


Nové formuláře ke stažení - pro podnikatele - rok 2008.


V sekci - KE STAŽENÍ byly přidány nové formuláře, které lze použít pro podnikatele při sestavení daňového přiznání a účetní závěrky roku 2008. Jedná se o formulář - daňové přiznání právnických osob, rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvahu a výkaz zisku ve zjednodušeném rozsahu.


Detaily viz sekce - KE STAŽENÍ.


Změny v zákoně DPH od 1.1.2009 – stručný přehled.


Od 1.1.2009 vstoupí v účinnost novela zákona o DPH. Jedná se o zákon č. 302/2008. Novela má více než 300 změn. Některé změny jsou pouze formální, některé jsou významné. Protože předpokládáme, že Vaši pracovníci půjdou na komplexní školení ohledně aplikace této novely DPH ještě v průběhu prosince roku 2008, uvádíme pouze základní oblasti, kterým doporučujeme věnovat vyšší pozornost.


Kompletní znění celé aktuality najdete v sekci - Ke stažení/Ostatní. Stav k 1.1.2009


1.8.2008 - založení SAUL AUDIT s.r.o.


V roce 2008 došlo ve firmě SAUL CONSULTING, s.r.o. ke strategickému rozhodnutí – přesunutí auditorských, účetních a poradenských služeb určené malým a středním firmám (tj. firmám splňující přibližně tyto základní kritéria - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR) do nově založené společnosti SAUL AUDIT s.r.o.


SAUL AUDIT s.r.o. bude tudíž poskytovat auditorské, účetní a poradenské služby především malým a středním podnikatelským subjektům (firmám). SAUL CONSULTING, s.r.o. bude i nadále poskytovat auditorské, účetní a poradenské služby především velkým podnikatelským subjektům a zdravotním pojišťovnám. Pevně věříme, že tyto změny budou našemi klienty vnímány pozitivně a dojde k stanovenému cíli - zvýšit klavilitu, efektivitu a flexibiltiu auditorských, účetních a poradenských služeb pro malé s střední firmy.


Daňová reforma 2008


Reforma veřejných financí od roku 2008 - Daňová část Poslanecká sněmovna schválila dne 21. 8. 2007 ve třetím čtení návrh zákona o stabilizaci veřejných financí, v jehož rámci došlo k významným změnám v daňových zákonech (tzv. daňová reforma). O daňové reformě se mnoho píše a bude zajisté ještě mnoho psát, přesto s ohledem na závažnost a významnost změn je zevrubně popisujeme s určitým předstihem (09/2007) v další části textu. Znění navržených úprav zákonů ovšem nelze považovat za definitivní, neboť je možno očekávat, že mnohá ustanovení budou ještě předmětem úprav při projednávání zákona v Senátu. Detailní popis navržených změn v §§ znění je uveden na adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/ref_verej_financ_33350.html


Kompletní znění celé aktuality najdete v sekci - Ke stažení/Ostatní. Stav k 17.9.2007


Změna telefonních linek od 1.1.2007


Auditorská společnost SAUL CONSULTING, s.r.o. oznamuje změnu telefonních čísel. Od 1.1.2007 jsou platná níže uvedená telefonní čísla (telefonní čísla platí současně i pro faxové spojení):

  + 420  274  776 116
  + 420  274  776 117


Harmonizace požadavků na povinný audit v EU ze dne 17.5.2006


Na základě harmonizace požadavků na povinný audit v EU byla v Úředním věstníku Evropské unie byla 9. června 2006 pod číslem L157 vyhlášena osmá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.

Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a členské státy jsou povinny přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 29. června 2008.

Z výše uvedené směrnice vyplývají různé změny, které se budou týkat jednat auditorů, auditorských společností, ale také našich klientů.

O dalším postupu zapracování této směrnice do českého právního řádu budeme včas informovat. Úplné znění směrnice lze dohledat na internetu na adrese http://www.kacr.cz/dokumenty/osma-smernice-eu-cs.pdf. 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telephone:/Fax: +420 274 776 117, E-mail: info@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM